Doonori töölt ära lubamine

2009. aasta 1. juulist reguleerib doonori õigust saada tööandjalt vaba aega vere loovutamiseks vereseaduse paragrahv 7 lõike 3 punkt 5.

7. Doonor ja retsipient

(1) Doonor on 18–65-aastane teovõimeline isik, kes teiste inimeste ravi otstarbel loovutab vere käitlejale oma verd tasuta.
(2) Doonoril on võlaõigusseaduses sätestatud patsiendi õigused ja kohustused.
(3) Doonoril on õigus:

1) saada üldist teavet vere käitlemise ja vereülekande kohta;
2) saada teavet vere loovutamisega kaasneda võivatest ohtudest;
3) loobuda vere loovutamisest igal ajal oma soovil;
4) saada teavet oma tervise seisundi, verele teostatud uuringute tulemuste ja loovutatud vere raviks kõlblikkuse kohta;
5) saada tööandjalt vaba aega vere loovutamiseks;
6) isikuandmete salastatusele.