Isikuandmete töötlemine

Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav andmetena. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed, aga samuti teave varandusliku seisukorra kohta jms. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk eriliiki isikuandmed, milleks on muu hulgas inimese tervise andmed. Niisiis on isikuandmeteks kõik isiku otsest või kaudsettuvastamist võimaldavad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming. Põhja-Eesti Regionaalhaigla töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid eriarstiabi, vältimatu abi ning kiirabi teenuse osutamiseks. Samuti osaleb haigla õppe- ja teadustöö raames toimuvate uuringute läbiviimisel ning täidab muid erinevate õigusaktidega haiglale pandud ülesandeid.

Töötleme isikuandmeid, kui:

 • satute meie haiglasse – töötleme Teie isikuandmeid, aga samuti terviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse, vigastuse või mürgistuse diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada Teie vaevusi, hoida ära tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervis
 • patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks – töötleme Teie isikuandmeid patsiendiga seotud teabe edastamiseks
 • Teie lähedane on sattunud meie haiglasse – töötleme Teie isikuandmeid (isikukood, nimi), et kontrollida Teie seotust patsiendiga. Edastame Teile kui patsiendi lähedasele patsiendi terviseseisundit kajastavaid andmeid. Seda ainult juhul, kui patsient või uurimist teostav organ (nt politsei) ei ole andmete edastamist keelanud
 • olete doonor – töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas tervise andmeid Teie doonoriks sobivuse hindamiseks ja ainult õigusaktides lubatud ulatuses
 • osalete sõeluuringus – töötleme Teie isikuandmeid sõeluuringuga seotud uuringute ja analüüside tegemiseks
 • soovite raviga seotud dokumentide või andmete väljastamist – kasutame Teie või Teie nõusolekul dokumentide või andmete saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide või andmete väljastamiseks
 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse – kasutame Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele saab vastata teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitame sellest Teid kui kirja saatjat
 • esitate meile ettepaneku või tänukirja – avaldame Teie nõusolekul Teie isikuandmeid (nimi) meie haigla veebilehel ja siseveebis
 • kandideerite meile tööle – lähtume Teie enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest. Eeldame, et Teie soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid
 • külastate meie veebilehte – külastuse kohta kogutavad andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga) ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). Me ei seo IP-aadresse Teid tuvastava teabega. Kogume statistikat selle kohta, millist veebilehe osa külastate ja kui kaua seal peatute, et selle põhjal meie veebeilehte arendada ja muuta see kasutajasõbralikumaks. Selleks kasutame küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse Teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui meie veebilehte külastate. Küpsistest on igal jala võimalik loobuda, kui muudate kasutatava seadme veebilehitseja seadustusi ja kustutate juba salvestatud küpsised

Kogutud andmete säilitamisel lähtume õigusaktides toodud tähtaegadest.

Andmete edastamine

Juriidilise kohustuse täitmiseks edastame raviga seotud andmeid

 • teistesse andmekogudesse, milleks on tervise infosüsteem (digilugu) ja vähiregister
 • asutustest Eesti Haigekassale Teie raviga seotud kulude arveldamiseks

Kirjavahetus

Kõik meile saadetud kirjad registreeritakse haigla dokumendihaldussüsteemis. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada haiglale teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need Teie isiklikud andmed, mille töötlemiseks puudub taotlejal õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente ja andmeid asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente või andmeid saada (nt politsei, kohus, haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms).

Eriliiki isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele ainult tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Asutustele edastame dokumente võimalusel turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul viis aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse.

Turvakaamerad

Haiglasse on vara säilimist ohustavate olukordade ärahoidmiseks, ohuolukorrale reageerimiseks või vara kahjustamisel kahju tekitaja väljaselgitamiseks paigaldatud turvakaamerad.

Tegemist on haigla hoonete välisseintele või siseruumidesse paigaldatud kaameratega, mis edastavad reaalajas pilti, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Kaameratega ei ole lubatud salvestada heli ega jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt ruumi või õueala) ja seal toimuvat. Haiglas teavitavad kaamerate kasutamisest kaamera kujutisega sildid.

Kaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutame selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Kaamerate salvestistele on õigus ligi pääseda ainult haigla turvatalituse töötajatel. Salvestisi tohib edastada väljapoole haiglat või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile).

Kaamerate salvestisi säilitatakse 30 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist kustutame salvestised kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega, sõltuvalt kaamera tehnilistest võimalustest.

Kaameratega seotud küsimustega võite pöörduda haigla turvatalituse telefonile +372 617 1655 või e-posti aadressile alvar.nurk@regionaalhaigla.ee.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

Teil on õigus:

 • tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud
 • taotleda ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need on valed või ebapiisavad
 • nõuda isikuandmete, mille kasutamiseks puudub meil seaduslik alus, kustutamist
 • taotleda isikuandmete töötlemise piiramist (nt ajaks kui Teie isikuandmete õigsust kontrollitakse)
 • esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes

Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Taoltuse  võib esitada kohapeal haigla kantseleisse või saata postiga aadressile J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@regionaalhaigla.ee.

Vastame Teie esitatud taotlusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Teie kohta kogutud andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt. Kui meil on põhjendatud kahtlused taotluse esitanud isiku identiteedi suhtes, võime nõuda taotluse esitaja isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist.

Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi
 • kahjustada riiklikku julgeolekut
 • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist

Juhul kui Teil on kahtlusi meie haigla arsti tehtud otsuses, on Teil võimalik pöörduda mõne teise eriarsti poole teisese arvamuse saamiseks, mille eesmärk on anda hinnang:

 • pandud diagnoosi õigsuse,
 • patsiendile määratud ravimi või tervishoiuteenuse vajalikkuse,
 • selgitatud alternatiivide ja oodatava mõju ning
 • tervishoiuteenuse osutamisega seotud riskide kohta.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas haigla andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

Põhja-Eesti Regionaalhaigla teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.